Google+

 

Hand Forms :

Five Wheel Stance and Fist Form (Ng Lun Ma Ng Lun Chui)
Lively Horse, Four Door Bridge Form (Jau San Ma, Sei Moon Kiu)
Small Cross Pattern Hand Form (Siu Sup ji Kuen)
Small Plum Blossom Hand Form (Siu Mui Fa Kuen)
Hung Sing Cross Pattern Hand Form (Hung Sing Sup Ji Kuen)
Jiangmen Small Tiger-Blocking Hand Form (Jiangmen Siu Jit Fu Kuen)
Hung Sing Long Fist Form (Hung Sing Cheong Kuen)
Cross Pattern of Tiger-Blocking Hand Form (Sup Ji Jit Fu Kuen)
Great Cross Pattern Hand Form (Dai Sup Ji Kuen)
Cross Pattern of Continuing Fighting Hand Form (Sup Ji Kau Da Kuen)
Level Hand Form (Ping Kuen)
Level Elbow Hand Form (Ping Jang Kuen)
Small Strong Fist Form (Siu Hung Kuen)
Great Strong Fist Form (Dai Hung Kuen)
Small Pa-Kwa Hand Form (Siu Bot-Gwa Kuen)
Heart of Pa-Kwa Hand Form (Bot-Gwa Sum Kuen)
Great Pa-Kwa Hand Form (Dai Bot-Gwa Kuen)
Hung's People Pa-Kwa Hand Form (Hung Yen Bot-Gwa Kuen)
Duelling Tiger Pa-Kwa Hand Form (Dau Fu Bot-Gwa Kuen)
Righteous and Strong Pa-Kwa Hand Form (Yee Jong Bot-Gwa Kuen)
Plum Blossom Pa-Kwa Hand Form (Mui Fa Bot-Gwa Kuen)
Daht-Ting's Pa-Kwa Hand Form (Dhat-Ting Bot-Gwa Kuen)
Small Buddha Palm Hand Form (Siu Fut Jeong Kuen)
Large Buddha Palm Hand Form (Dai Fut Jeong Kuen)
Small Arrow Fist Form (Siu Jin Kuen)
Small Leopard Hand Form (Siu Pau Kuen)
Iron Arrow Long Fist Form (Tit Jin Cheong Kuen)
Gung Ji Taming Tiger Hand Form (Gung Ji Fook Fu Kuen)
Buddha Taming Tiger Hand Form (Law Hon Fook Fu Kuen)
Single Leg Hand Form (Dahn Geuk Kuen)
White Hair Hand Form (Bak Mo Kuen)
Eighteen Lohan Chi Kung Form (Sup Bot Law Hon Yik Gun Kuen)
Kwan-Yin Sitting In Lotus Palm Form (Goon Yum Dzo Lin Jeong)
Drunken Lohan Hand Form (Jwoi Law Hon Kuen)
Eight Drunken Immortals Hand Form (Jwoi Bot Sin Kuen)
Continuous Dual Kicking Form (Yin Yeung Twei Lin Wan)
Dragon Ba Gua Palm Form (Lung Ying Bot Gwa Jeong)
Supreme Ultimate Hand Form (Tai Gik Kuen)
Ultimate Less Hand Form (Mo Gik Kuen)
Tiger Hand Form (Fu Ying Kuen)
Crane Form (Hok Ying Kuen)
Snake Form (Seh Ying Kuen)
Leopard Form (Pau Ying Kuen)
Dragon Hand Form (Lung Ying Kuen)
Monkey Hand Form (Hao Ying Kuen)
Elephant Hand Form (Jeung Ying Kuen)
Horse Hand Form (Ma Ying Kuen)
Lion Hand Form (Si Ying Kuen)
Tiger Cub Hand Form (Biu Ying Kuen)
Dragon and Tiger Hand Forms (Lung Fu Kuen)
Small Five Animals Hand Form (Siu Ng Ying Kuen)
Five Animals Hand Form (Ng Ying Kuen)
Small Ten Animals Hand Form (Siu Sup Ying Kuen)
Ten Animals Hand Form (Sup Ying Kuen)

Multiple Person Fighting Forms :

Nine Star Blocking Hands (Gau Sing Jong Sau)
Cross Pattern vs. Plum Blossom Form (Sup Ji Kuen Dwei Chuck Mui Fa Kuen)
Golden Leopard vs. Tiger Form (Gam Pau Kuen Dwei Chuck Fu Ying Kuen)
White Hair vs. Snake and Crane Form (Bak Mo Kuen Dwei Chuck Seh Hok Kuen)
Snake vs. Crane Form (Seh Ying Kuen Dwei Chuck Hok Ying Kuen)
Dragon vs. Tiger Form (Lung Ying Kuen Dwei Chuck Fu Ying Kuen)
Monkey vs. Tiger Cub Form (Hao Ying Kuen Dwei Chuck Biu Ying Kuen)
Horse vs. Elephant Form (Ma Ying Kuen Dwei Chuck Jeung Ying Kuen)
Five Animals vs. Five Animals Form (Ng Ying Kuen Dwei Chuck)
Dragon vs Tiger vs Leopard 3 Man Form (Lung Fu Pau Kuen Saam Yan Dwei Chuck)

Staff Forms :

Junior Plum Blossom Staff (Siu Mui Fa Gwun)
Junior Bin-Gwai Staff (Siu Bin-Gwai Seung Tau Gwun)
Double and Single-Ended Staff (Seung Gup Dahn Gwun)
Flat Crutch Double-Ended Staff (Bin-Gwai Seung Tau Gwun)
Monkey King Staff (Hang Jeh Pang)
Driving Dragon Double-Ended Staff (Chim Lung Seung Tau Gwun)
Coiling Dragon Double-Ended Staff (Poon Lung Seung Tau Gwun)
Twining Dragon Double-Ended Staff (Chin Lung Seung Tau Gwun)
Twin Dragon Holding In Air Double-Ended Staff (Seung Lung Gup Hei Gwun)
Chau-Sot Single-Ended Staff (Chau-Sot Dahn Tau Gwun)
Chau-Sot Ba Gua Staff (Chau-Sot Bot Gwa Gwun)
Great Banner Single-Ended Staff (Dai Hung Kei Dahn Tau Gwun)
Plum Blossom Spear/Staff (Mui Fa Cheung Gwun)
Driving Dragon Single-Ended Staff (Chim Lung Dahn Tau Gwun)
Coiling Dragon Single-Ended Staff (Poon Lung Dahn Tau Gwun)
Plum Blossom Pa-Kua Staff (Ng Dim Mui Fa Bot Gwa Gwun)

Spear Forms :

Throat Locking Spear (Saw Hau Cheung)
Plum Blossom Spear (Mui Fa Cheung)
Left-Right Kau Sot Ba Gua Spear (Jor Yau Kau Sot Bot Gwa Cheung)
Left-Right Thirteen Lunges Spear (Jor Yau Sup Sam Cheung)
Hook Spear (Ngau Lim Cheung)
Snake Spear (Seh Mau Cheung)
Left and Right Two-Ended Spear (Jor Yau Leong Tau Cheung)

Broadsword Forms :

Plum Blossom Broadsword (Mui Fa Dahn Do)
Taming Tiger Broadsword (Fook Fu Dahn Do)
Left and Right Pa-Kwa Broadsword (Jor Yau Bot-Gwa Dahn Do)
Horse-chopper Broadsword (Chahn Ma Do)
Green Dragon Plum Blossom Single Commander's Saber (Ching Lung Moi Fa Dahn Ji Fai Do)
Small Plum Blossom Double Broadsword (Siu Mui Fa Seung Do)
Plum Blossom Double Broadsword (Mui Fa Seung Do)
Cross Pattern Plum Blossom Double Broadsword (Sup Ji Mui Fa Seung Do)
Seven Stars Plum Blossom Double Broadsword (Chut Sing Mui Fa Seung Do)
Continuous Plum Blossom Double Broadsword (Lin Wan Mui Fa Seung Do)
Pa-Kwa Twin Knives (Bot-Gwa Seung Do)
Hung Sing Twin Knives (Hung Sing Seung Do)
Sun and Moon Plum Blossom Double Commander's Saber (Yat Yuit Moi Fa Seung Ji Fai Do)

Two-Edged Sword Forms :

Green Dragon Plum Blossom Straight Sword (Ching Lung Mui Fah Dahn Gim)
Green Dragon Straight Sword (Ching Lung Dahn Gim)
Golden Dragon Straight Sword (Gum Lung Dahn Gim)
Bodhidharma Straight Sword (Da Mo Dahn Gim)
Yuen Chou Straight Sword (Van Cheuk Dahn Gim)
Male and Female Double Straight Swords (Chi Hung Seung Gim)
Flying Dragon Plum Blossom Double Straight Swords (Fei Lung Mui Fah Seung Gim)
Double Daggers (Seung Pei Sau)

Long-Handled Weapon Forms :

Farmer's Hoe (Nung Fu Chor Tau)
Lan Moon Jai Broadsword (Lan Moon Jaai Dai Do)
Spring and Autumn Dynasty Kwan-Do (Chun Chau Dai Kwan-Do)
Nine-Ring Long-Handled Broadsword (Gau Wan Dai Do)
Day-Night Seven Star Long-Handled Knive (Ji Ng Chat Sing Tiu)
Long-Handled Axes (Dai Ban Fu)
Taming Tiger Cross Pattern Trident (Fook Fu Sup Ji Dai Pah)
Small Diamond Trident (Siu Gum Gong Pah)
Diamond Trident (Gum Gong Dai Pah)
Long-Handled Halberd (Fong Tien Wak Gik)
Golden Coin Long-Handled Halberd (Gum Chin Gik)
Golden Bell Style Shovel (Gum Jung Chahn)
Crescent Moon Style Shovel (Yuet Ngah Chahn)
Golden Coin Style Shovel (Gum Chin Chahn)
Nine Dragon Trident (Gau Lung Dai Chah) - Read the Article

Fan Forms :

Small Hand Breaking Fan (Siu Suei Sau Sin)
Hand Breaking Fan (Suei Sau Sin)
Flying Dragon Fan (Fei Lung Sin)
Golden Dragon Fan (Gum Lung Sin)
Golden Phoenix Fan (Gum Fung Sin)

Two-Part Weapons :

Double Wind and Fire Wheels (Shuang Fung Fuo Lun)
Plum blossom Double Hookswords (Mui Fa Wu Sau Seung Ngau)
Hurricane Double Axes (Seun Fung Seung Fu)
Plum blossom Double Chain Whips (Mui Fa Seung Bin)
Double Melon Hammers (Seung Tung Chui)
Double Copper Cudgels (Seung Tung Gan)
Five Dragon Double Metal Cudgel (Ng Lung Seung Gum Gan)
Pa-Kwa Double Hard Metal Whip Form (Bot-Gwa Seung Gum Bin)
Broadsword and Chain-Whip (Dahn Do Bin)
Double Tiger's Head Shields (Seung Fu Tau Pah)
Double Rattan Shields (Seung Tang Pah Dip)
Broadsword and Rattan Shield (Dahn Do Tang Pah Dip)

Miscellaneous Single Weapons :

Bodhidharma Cane Form (Dat Mo Quai Jeung)
Four Door Horse Bench Form (Sei Moon Cheung Kiu Dang)
Rope Dart Form (Fei Tuo)
Plum Blossom Three-Sectional Chain Whip (Mui Fa Sam Jit Bin)
Golden Dragon Chain Whip (Gum Lung Yuan Bin)
Taming Dragon Long Handle Two-Section Staff (Hong Lung Dai Sow Ji Gwun)
Plum Blossom Three-Section Staff Form (Mui Fa Sam Jit Gwun)
Coiling Dragon Three-Section Staff Form (Poon Lung Sam Jit Gwun)

Two Persons Combat Weapon Forms :

Empty Hands vs. Double Daggers (Hung Sau Yup Seung Pei Sau)
Single & Double-Ended Staff Two Man Form (Seung Gup Dahn Gwun Dwei Chuck)
Eighteen Yin and Yang Staff Two Man Form (Sup Bot Yum Yeung Gwun Dwei Chuck)
Chau-Sot Staff vs Twining Dragon Staff ( Chau-Sot Gwun Dwei Chuck Chin Lung Gwun)
Double-Ended Staff Two Man Form (Seung Tau Gwun Dwei Chuck)
Single-Ended Staff Two Man Form (Dahn Tau Gwun Dwei Chuck)
Umbrella vs. Double-Ended Staff (Yu San Dwei Chuck Seung Tau Gwun)
Double-Ended Staff vs. Horse Bench (Seung Tau Gwun Dwei Chuck Kiu Dahng)
Broadsword vs. Red Tassel Spear ( Dahn Do Dwei Chuck Hung Ying Cheong)
Double Broadswords vs. Red Tassel Spear (Seung Do Dwei Chuck Hung Ying Cheong)
Red Tassel Spear vs. Red Tassel Spear (Hung Ying Cheong Dwei Chuck)
Commander Sword vs. Monkey King Staff (Ji Fai Do Dwei Chuck Hang Jeh Pang)
Commander Sword vs. Broadsword ( Ji Fai Do Dwei Chuck Dahn Do)
Three-Section Staff vs. Red Tassel Spear (Sam Jit Gwun Dwei Chuck Hung Ying Cheung)
Red Tassel Spear vs. Kwan-Do (Hung Ying Cheung Dwei Chuck Kwan-Do)
Double Broadswords vs. Horse Bench (Seung Do Dwei Chuck Kiu Dahng)
Double Broadswords vs. Nine-Ringed Long-Handled Broadsword (Seung Do Dwei Chuck Gau Wan Do)
Seven Star Long-Handled Knive vs Rattan Shield and Broadsword (Chat Sing Tiu Dwei Chuck Dahn Do Dip)
Rattan Shield and Broadsword vs. Trident (Dahn Do Tahn Pai Dip Dwei Chuck Dai Pah)
Double Copper Cudgels vs. Trident (Seung Tung Gan Dwei Chuck Dai Pah)
Tiger's Head Shield and Broadsword vs. Kwan-Do (Dahn Do Fu Tau Pai Dwei Chuck Kwan-Do)
Long-Handled Two-Section Staff vs. Rattan Shield and Tonfa (Dai So Ji Gwun Dwei Chuck Tahng Pai Gwai)
Farmer's Hoe vs. Horse Bench (Chor Tau Dwei Chuck Cheung Kiu Dahng)
Rattan Shield and Broadsword vs. Double-Ended Staff (Dahn Do Dip Dwei Chuck Seung Tau Gwun)
Double Broadswords vs. Double Spear (Seung Do Dwei Chuck Seung Ying Cheung)
Green Dragon Sword vs. Golden Dragon Sword (Ching Lung Gim Dwei Chuck Gum Lung Gim)
Green Dragon Sword vs. Chi Hung Double Sword (Ching Lung Gim Dwei Chuck Chi Hung Seung Gim)

Dummy Forms :

Wall Bag Form (Cheung Bau Jong)
Balanced Arm Dummy (Ching Jong)
Sand Bag Apparatus (Sah Bau Jong)
Plum Blossom Staff Apparatus (Moi Fah Gwun Jong)
Spring Dummy (Dahn Wong Jong)
Three Star Knives Dummies (Sam Sing Do Jong)
Three Star Hand Dummies (Sam Sing Kuen Jong)
Small Plum Blossom Hand Apparatus (Siu Moi Fah Kuen Jong)
Scatter Hand Dummy (Sui Sau Jong)
Horse Dummy (Mah Jong)
Great Opening Door Dummy (Dai Hoi Moon Jong)

 

 

 

retour haut de page